Topics

Hazrat Eesa Alaih Salam:

Hazrat Eesa (a.s) Ne yahudion se farmaya tha :

'' Mujhe meri maa ne neki karne wala banaya, mujhe unhon ne sarkash aur badbakht nahi banaya.' '

Aurat jis ke samnay anbia tazeem ke liye sir jhukaain. Aurat jo nabiyo ko janam day. Woh kyun nabuwat ki ahal nahi ho sakti. Bilashuba Allah Taala  qadir mutlaq hai.

Allah Taala  ne aurat ko' ' maa' ' ke buland martabay par faiz kya hai. Har paighambar aurat ke wujood se takhleeq hua hai. Har paighambar ne aurat ka doodh piya hai.

Allah Taala  ne nasal insani ki takhleeq o toleed aur baqa ka ahem tareen kaam aurat ke supurd kya hai.

Topics


101 AULIA ALLAH KHAWATEEN (Roman)

KHWAJA SHAMS-UD-DEEN AZEEMI