Topics

BIBI HAFZAH (R.A)

Bibi Hafzah  ke chehray ko ibadat o riyazat ne purkashish aur purnoor bana diya tha. Dar waishoon aur walyoon ki barri aqeedat mand theen. Murshid kaamil ki talaash mein barson srgrdan phiren, mutalea ki shoqeen theen, tasawuf aur mazhab par kitabon ka mutalea karti theen. Aulia Allah ke tazkeray aur qudse nafs hazraat o khawateen ke qissay taskeen ka baais hotay thay.

Murshid kaamil ki talaash kamyaab rahi aur aakhir-kaar inhen aik darwaish mil gaye, aap ko un se barri aqeedat ho gayi aur darwaish bhi aap ka be had khayaal rakhtay thay. Aap farmaati theen :

'' Wasail ki kami, jung o jadal, zulm o sitam, fitnah o fasaad, bar bariat, qudrati azaab duniya se hamesha ke liye mahroom ho jane ki haibat ya roz roz ke barhatay hue samaji aur siyasi masail is liye hain ke insaan ka aqeedah kamzor hai. Allah se woh talluq qaim nahi raha. Jo fi al haqeeqat hona chahiye. Talluq billah hi siraat mustaqeem hai jo yaqeenan kamyabi ki raah hai.' '

Allah Taala  farmatay hain :

'' Aur tum par jo masaaib atay hain woh tumahray hi krtoton ka nateeja hain aur Allah to bohat khataon se dar guzar karta hai.' ' ( surah al shuree  )

'' Aur tum sab mil kar khuda  ki taraf paltoo. Ae momino! Taa ke tum falah pao.' '

apne aamaal ki haibat naak duldul aur apne hi hathon se banaye hue sahknajo mein jab qoum ya fard girftar ho jata hai to masaaib o alaam se nigal letay hain aur jab woh nadim ho kar apni khataon ka aitraaf karta hai aur Allah ki nematon ka shukar ada karta hai to Allah miyan khush ho jatay hain.

Allah Taala  ki taraf palatnay ko quran pak ki zabaan mein' ' tawajah' ' kaha gaya hai aur Allah Taala  ki taraf rujoo karna darasal mutwajjah hona hai, yahi amal tamam masaaib ka hal hai aur har qisam ke khauf o gham se mehfooz rehne ka haqeeqi ilaaj hai.

 

Topics


101 AULIA ALLAH KHAWATEEN (Roman)

KHWAJA SHAMS-UD-DEEN AZEEMI