Topics

TASAWWUF KI AHMIYAT O HAQEEQAT

Hazrat  Umar ibn e khataab Razi Allah Ta’lah Anho se rawayat hai keh:

            Aik roz achanak jibrail Aleh Aslaam bah Surat insaan Rasool Allah Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ki khidmat main haazir hue aur do zaanu mo’dab beth kar chand sawaal kiye.

Ae Muhammad Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam bataiye keh islam kiya hai?

Rasool Allah Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ne farmaya:

Islam yeh hai keh tum is baat ki gawaahi do keh Allah ke siwa koi ma;bood nahin aur yeh keh Muhammad Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam Allah ka Rasool hai aur qaaim karo salaat aura da karo zakat aur ramzaan ke roze rakho aur bet’allah ka hajj karo. Agar safar kharch ki istiaat ho.

Jibraail Aleh Aslaam ne kaha,

Sahi farmaya Aap Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ne.

Hazrat  Jibraail Aleh Aslaam ne kaha: Ya Rasoll Allah Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ! Emaan kiya hai?

Aap Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam Ne Faramaya keh : Emaan laao Allah par aur is ke farishton par aur is ki kitabo’n par aur is ke rasoolo’n par aur qayamat ke din aur emaan laao is ki taqdeer par bhali ho ya buri.

Jibraail Aleh Aslaam ne farmaya: Sach farmaya Aap Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ne.

Hazrat  Jibraail aleh Aslaam ne poocha : Ahsaan kiya hai?

Aap Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ne farmaya: Ahsaan yeh hai keh tu Allah ki ebaadat is tarah kar keh goya Allah ko dekh raha hai aur agar aisa na kar sake to is tarah ebadat kar ke goya Allah tujhey dekh raha hai.

Jibraail aleh Asslaam ne kaha:

Sach farmaya Aap Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ne

(Ta’leem Gosiyah)

Hazrat  Jibraail aleh Asslaam ke is istisfaar main teen teen ba’tor e khaas fikar talab hain.

Islam kiya hai?

Emaan kisse kahete hain?

Aur ahsaan kiya hai?

Islam:

            Allah Wahadah Lashareek ko aik maan lena aur isi ko bar’haq ma’bood samjhna islam hai. Shariyat mutehrah par bila chhon wa chara’n amal karna, yehi aman aur salaamti ka raastah hai.

Emaan:

            Emaan yeh hai keh amaal o ashgaal ke natieejay main aisa yaqeen haasil ho jaye jis main shak o shaibah na rahe. Emaan yaqeen hai aur yaqeen mushahidah e mashroot hai. Koi adaalat eni shahadat ke bager gawaahi qabool nahin karti.

Ahsaan:

            Ahsaan ka matlab yeh hai keh bandah Allah ko dekh kar ebadat kare ya bandah is kefiyat main ho keh Allah use dekh raha hai. Yaqeen ke is darjay ko tasawwuf main martabah ahsaan kahete hain. Agar aadimi islaam qabool nahin kare ga to musalmaan nahin hoga aur agar musalmaan ki dolat se maala maal nahin hoga to momin nahin hoga aur momin ki shaan yeh hai keh woh Allah ko dekhta hai ya woh is bat ka mushahidah karta hai ke Allah use dekh raha hai.

            Ulma is hadees shareef ki tashreeh is tarah karte hain :

            Islam yeh hai keh shariyat ke aadaab o ahkamaat kai lam ho aur is par amal kiya jaye. Emaan yeh hai keh allah par aet’qaad rakha jaaye keh is ki zaat o sifaat aur is ke farishte Allah ke farman ke mutabiq bar’haq hain.

            Farishte Allah ke farman bardaar hain aur ham is ki kitabo’n par emaan laate hain keh yeh is ka kalaam qadeem hai jo is ne apne rasoolo’n par naazil farmaya aur rasoolo’n ko Allah ne makhlooq ki hadayat ke liye bheja hai. Woh ma’soom o gunaho’n se paak hain aur ham emaan laate hain qayamat, behshat dozakh ke azaab o sawaab par.

            Ahl e tasawwuf is hadees shareef ki tashreeh yeh karte hain:

            Islam qabool kar ke , ahkaam shariyat par puri tarah amal kar ke geb ki duniya main farishto’n ko dekhna aur Allah Rabb ul izzat ke saamne hazoor e qalb se haazir hona hai.

            Jaanna chahiye keh yeh maqam shaood o mushahidah hai aur yeh keh Allah mujhey dekh raha hai. Yeh maqam muraqbah hai is muraqbah main bandah Ilm ilaahi se aagaahi haasil karta hai.

(Mushahidah Haq)

An’nafs O Afaaq:

            Allah Ta’lah farmaate hain:

            “An’qareeb ham unhain apni nishaniyan aafaaq main aur khud in ken afoos main dikhlaaein ge.”

 Hazrat  Rabia Basri (R.A)

            Hazrat  Rabia Basri (R.A) ne baargah e illahi main arz kiya. Ae Allah! Agar main teri ebadat dozakh ke khof se karti hoon to mujhe is main jhonk de aur agar main tere hazoor Jannat ki lalach main sajdah karti hoon to mujhe is Jannat se mehroom kar de aura gr main sirf teri zaat ke liye teri ebadat karti hoon to, tu mujhe apne deedaar se nawaaz de.

            (Aik Sau aik Oliya Allah Khawateen)

            Zahid o aabid dozakh se nijaat aur jannat ki abdi ne’matein haasil karne ke liye ebadatein karte hain sufiya ke oopar bhi ebaadat farz hai lekin woh ebadat main humah waqt Allah ki tarf mutawajo rehete hain, wo sirf is liye Allah ke sath wabastah rehte hain keh in ki zindagi ka maqsad Allah ke ilawa dusra nahin hota. Woh Allah se Allah ko maangte hain.

 Falaasfah Aur Tasawwuf:

            Insaan ki aqal aur ruhaani zindagi main tasawwuf ki ahmiyat ka andazah mashoor falsafi Bartarendarsal ki is tehreer se hota hai:

            “ Duniya main jis qadar azeem fasafi guzre hain sab ne falsafh ke sath sath tasawwuf ki zarurat ka aet’raaf kiya hai. Unhon ne kaha keh duniyaye afkaar main intihaai buland maqam sirf science aur tasawwuf ke itihaad se ho sakta hai aur behtareen insaani khubiyo’n ka izhaar tasawwuf ke zariyah hi mumkin hai.”

Bartarendarsal ne Hasb e zel falaafah ke naam bator misaal ke pesh kiye hain, Rakilitos, Parmenides, Plato, Spinoza, Bruno, Hegel, Bergson aur Whitebeds wagerah. Flaasfah ne tasawwuf ki ahmiyat par maqaale likhe hain. Tasawwuf kiya hai, tasawwuf

Khaaliq aur makhlooq ke ta’ruf ka zariyah hai.

            Tasawwuf saalik ke oopar yeh haqeeqat puri tarah waazeh kar deta hai keh insaan ka maadi jism aur maadi jism ke tam’maam taqaze rooh ke ta’beh hain.

            Rooh ke bager maadi jism Dead Body hai.

Maz’hab O Tasawwuf:

            Tasawwuf maz’hab ki rooh hai.

            Maz’hab kiya hai?..... Maz’hab apne peer o kaaro’n main yaqeen peda karta hai keh mujhe Allah dekh raha hai.

            Maz’hab sha’oor atta karta hai keh rizq Allah deta hai, main jo kuch kharch karta hoon , woh Allah ka diya hua hai.

            Maz’hab….. Insaan ko siraat e mustaqeem par qaaim rakhta hai.

            Jab koi insaan maz’habi arkaan pure karta hai to woh rooh ki haqeeqat se ba’khabar ho jata hai aur yuminoon bil’geb ke zone main daakhil ho jata hai.

            …….Maz’hab masawaat ka daras hai aur apne peer o kaaro’n main yaqeen peda karta hai keh Allah har waqt har jagah haazir wa naazir hai.

            ……Sacha aadimi kisi ki haq talfi nahin karta.

            ……Allah ki rassi ko mutehad ho kar maz’booti se pakarne aur tafirqe se bachne ke liye maz’hab aik plate farm hai.

            Maz’habi daanish’war kehta hai Ae musalmaan allah se darr.

            Sufi keheta hai! Ae musalman khaali zuban se Allah ka naam na le… munafaqat ka khel na khel, dil ke raaste yaqeen ki duniya main utar ja. Allah se mohabbat kar… aur Allah ko khush karne ke liye gunaho’n se ijtinaab kar.

            Har Insaan kisi na kisi aqeedah par qaaim rehta hai. Is liye keh an dekhe mustaqbil ki hifazat ke liye kisi aik zaat par yaqeen hona zaruri hai.

            Baro’n ka qol hai. Chiraag se Chiraag jalta hai. Yeh chiraag woh toheed parast saahib e dil hazraat o khawateen hain jo tazkiya aur taqwa ke sath Allah ka qurb haasil karte hain.

            Saahib e dil insaan! Tam’maam insaano’n se mohabbat karta hai aloom o fanoon ka ahtraam karta hai. Allah aur is ke Rasool Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ke ahkamaat par khush ho kar amal karta hai. Khud bhi khush rehta hai aur dusro’n ko bhi khush rakhta hai. Tma’maam rzaail akhlaaq se paak ho jata hai.. Agar aisa nahin hai to woh sufi nahin hai.

            Amal ke bager Irfan haasil nahin hota. Pas jo shakhs ba’amal nahin woh sufi nahin hai. Isse ham falsafi ya mutakalam kahe sakte hain.

            Sufi apne baatin se waaqif hota hai. Allah ki sifaat ka mushahidah karta hai. Is ke oopar geb ki duniya roshan hoti hai woh sirf tazkiya nafs ki talqeen nahin karta. Apne shagirdo’n ko batata hai keh insaan ke andar puri kaainaat basi hui hai, kainaat baahir nahin hai hamare andar hai. Allah ne apne bando’n se wadah kiya hai keh jo log arfaan e illahi ke liye jado jehad karte hain Allah Ta’lah in bando’n ke oopar hadayat ke raaste khol deta hai.

            Ta’luq khaatir ke saath yaqeen o istehkaam ke saath dil ki gehraaiyo’n ke saath koshish karo ge to tum Allah ko dekh lo ge.

 Mohabbat:

            Tasawwuf maz’hab ki rooh hai aur rooh baatin ki gehraayio’n main mushahidah ka zariyah hai. Momin o kaaifr , hindu musalmaan kaale gore apne paraaye har shakhs se sufi is liye mohabbat karta hai keh sab Allah ki makhlooq hain. Woh kisi par jabar nahin karta. Is ke akhlaaq o kirdaar se mutaasir ho kar log islaam qabool kar lete hain.

            Hazoor Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ka irshaad hai:

            “Makhlooq allah ka kunbah hai.”

            Wali allah bhi khud ko Allah ka kunbah ka fard samajhte hain. In ka yaqeen hai keh har shey ke zaahir o baatin main Allah ka noor jalwah gar hai, har shey main isi ka za’hoor hai. Saari kainaat par isi ki hukmiraani hai. Wohi peda karta hai, wohi zindah rakhta hai aur wohi mot deta hai. Peda hone, zindah rehene aur kabhi na marne par kisi ko koi ikhtiyaar nahin hai.

Ma’waraai Sha’oor:

            Rabb ul aalimeen insaan par ye haqeeqat munakashaf karte hain keh aalam aik nahin hai. Shuma’riyaat se ziyadah aalimeen hain aur hamari duniya ki tarah karoro’n duniyaaein aur hain aur tam’maam duniayao’n ko allah Ta’lah ne wasaail atta karta hai.

            In ke khaane peene, libaas, ghar, rozgaar aur naslao’n ke liye tawazun, tuwatar aur tasalsal ke sath rizq peda karta hai aur Syedna Hazoor Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam in wasaail ko rehmat ke sath taqseem farmate hain.

            Aik aalam ya aik duniya ke ilawah lashumar duniyao’n ko dekhna. Samajhna aur in dhuniyao’n ke shab o roz se waaqif hona. Na’soti sha’oor se mumkn nahin hai. Har insaan ke andar na’soti sha’oor ke saath , ma’waraai sha’oor bhi hai. Is main ma’waraai sha’oor se waaqfiyat haasil karne ka Ilm tasawwuf

Hai. Jis ne apne nafs(ma’waraai sha’oor) ko pehchana, is ne apne Rabb ko pehchana.

            Nauo’n main Afzal bande Hazrat  Muhammad Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ko Allah ne apne paas bulaya aur khud se itna qareeb kar liya keh do kamaano’n ka faasilah rahe gaya ya is se kam.

            “Ham ne apne mehboob bande se raaz o niyaaz ki baatein ken aur hamare bande ne jo dekha jhoot nahin dekha.”

(Surah Najam:Ayat:10-11)

            Rasool Allah Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ne niha’yat mushaqat, masaaib aur pareshaani bardaasht kar ke apni ummat ko toheed par qaaim rehene ka program atta kiya hai. Hazoor Paak Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam ka Irshaad:

Jo tum apne liye chaho wohi apne behan bhai ke liye chaho.

Illam haasil karna har musalmaan mard aur har musalman aurat par farz hai.

Jahan tum chaar ho wahan paanchwa’n allah hai.

Allah tumhar rag e jaa’n se ziyadah qareeb hai.

Allah har shey par muheet hai.

Dusre mazaa’hab ke ulmaa ka ahtraam karo, unhain buran a kaho agar tum bura kaho ge to woh tumhare ulma ko bura kahen ge.

Rasool Allah Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam burai ka badlah buraai se nahin dete the balk eh muaaf aur darguzar farma dete the.

Allah ki kitaab Quran Hakeem main bari wazahat ke saath biyan hua hai:

“Pas Aapas main tafirqah na daalo.”  (Surah Al’Imran: Ayat 103)


Ahsan o Tasawuf (sufism)

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

Rohaniyat aur tasawuf ke barey mein logon nay bohat kuch likha hai, aik giroh ka khayaal hai ke aksar sufia chunkay oon ka libaas pehantay they is liye log inhen sufi kehte they. Oon ko arabi mein sof kehte hain. Woh log yeh libaas is liye pehantay they ke sof ka libaas pehnana aksar nabiyo, walyoon aur bargzida hstyon ka mamool raha hai. Baaz hazraat ke khayaal mein ashaab sufah ke sath nisbat rakhnay ki wajah se yeh log sufi kehlate hain jabkay aik tabqa ka khayaal hai ke sufi Safa se mushtaq hai lekin un saari tshrihat se dil mutmaen nahi hota.